top of page

保養及續保 

  • 合約用戶

所有的合約期和首年同創餐飲系統用戶將享用以下保養服務,包括:

凡任何非人為或疏忽而導致電腦系統損毀,同創數碼均會為顧客更換、維修有關硬體

和軟體。

●  免費借出功能相似的硬體,直至客戶的原有的硬體維修完畢。
●  免費遠端客戶技術支援,替客戶即時解決問題。
●  合約期內免費升級

  • 非合約用戶 

技術支援 - 同創數碼餐飲系統TM POS系統維護/檢查服務:

                                                   辦公時段                非辦公時段

合約客戶: 保養期內                 免費                     1,300(HK$)

非合約客戶:按次收費          1,200(HK$)              1,500(HK$)

註:非辦公時段包括星期日及公眾假期。

bottom of page